Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

แหล่งข้อมูลอเมริกาศึกษา

ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาศึกษา

อเมริกาศึกษาโดยทั่วไป

American Studies Association (ASA) มหาวิทยาลัย Georgetown
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1951 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมของอเมริกาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปตลอดทั้งสถาบันวัฒนธรรมและการศึกษาต่างๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมได้
http://www.georgetown.edu/crossroads/asainfo.html  

อเมริกาศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Virginia -- เว็บไซต์นี้มีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลด้านอเมริกาศึกษาที่หลากหลาย
http://xroads.virginia.edu

American Studies Crossroads -- นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 โครงการ American Studies Crossroads ได้เป็นฐานครอบคลุมครบวงจรสำหรับข้อมูลเพื่อการสอน วิชาการและสถาบันสำหรับวงการอเมริกาศึกษานานาชาติ 
http://crossroads.georgetown.edu/

American Studies Recommendations โดย Richard P. Horwitz
http://myweb.uiowa.edu/rhorwitz/

Currents in American Scholarship
วารสารชุด "Currents in American Scholarship"  เป็นวารสารสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอเมริกาที่อยู่ต่างประเทศโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติอันเกี่ยวกับการศึกษาสังคม วัฒนธรรมและสถาบันต่างๆ ของสหรัฐฯ  
http://exchanges.state.gov/education/amstudy/currents.htm

Dissertations in American Studies ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน
เป็นเว็บไซต์ที่ดีในการช่วยระบุผู้เขียนที่เขียนดีมีประโยชน์ในหัวข้อเฉพาะต่างๆ ด้านอเมริกาศึกษา  (วิทยานิพนธ์เหล่านี้มีจำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์)
http://www.georgetown.edu/crossroads/dis/dissertations_alphabetic.html

Encyclopedia of American Studies
สารานุกรมว่าด้วยอเมริกาศึกษามีบทความกว่า 660 บท เช่น ประวัติศาสตร์อเมริกา วรรณคดี ศิลปะ เมืองศึกษา ชาติพันธุ์ ลิงค์ เชื้อชาติ เศรษฐกิจและการเมือง   
http://eas-ref.press.jhu.edu/

Study of the United States Branch
ฝ่ายการศึกษาเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ ตลอดทั้งครูอาจารย์และนักวิชาการที่ทำงานด้านสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้มีความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประชาชน สถาบันต่างๆ และวัฒนธรรมของสหรัฐฯ    
http://exchanges.state.gov/education/amstudy/ 

แอฟริกันอเมริกันศึกษา

วีดิทัศน์และเทปเสียงเกี่ยวกับแอฟริกันอเมริกันศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เมือง Berkeley
http://www.lib.berkeley.edu/MRC/AfricanAmVid.html 

เว็บศูนย์รวมแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับแอฟริกันอเมริกันศึกษานี้มีลิ้งค์เชื่อมไปยังองค์กรต่างๆ วารสารและข่าวสารจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเดลาแวร์
http://www2.lib.udel.edu/subj/blks/internet/

Ralph J. Bunche Center for African American Studies ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่เมืองลอสแองเจิลลิส
ศูนย์นี้ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1969 ในนาม Center for African American Studies (CAAS) โดยเป็นผลมาจากการต่อสู้ของนักศึกษาผิวดำที่ UCLA เพื่อให้มีการตระหนักถึงคุณค่าและทำการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันอเมริกัน
http://www.bunchecenter.ucla.edu/

เอเซียอเมริกันศึกษา


Asian American Studies Center
ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเอเซียอเมริกันศึกษาโดยมีลิ้งค์เชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ  
http://www.aasc.ucla.edu/default.asp

Asian American Studies Resource Guide
เว็บไซต์นี้ให้บริการการเข้าถึงแหล่งข้อมูลค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเอเซียอเมริกันศึกษา 
http://www.usc.edu/isd/archives/ethnicstudies/asian/

Association for Asian American Studies
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1979 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนามาตรฐานสูงสุดแห่งความเป็นเลิศทางการสอนและการวิจัยค้นคว้าในสาขาเอเซียอเมริกันศึกษา ส่งเสริมความเข้าใจอันดียิ่งขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในเอเซียอเมริกันศึกษา อันได้แก่ คนจีน คนญี่ปุ่น คนเกาหลี คนฟิลิปปินส์ คนฮาวาย คนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คนเอเซียใต้ คนหมู่เกาะแปซิฟิกและกลุ่มอื่นๆ  
http://www.aaastudies.org/index.tpl

วัฒนธรรมศึกษา

The Center for the Study of Southern Culture
เป็นโฮมเพจสำหรับ Center for the Study of Southern Culture ที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี  ศูนย์นี้มีหลักสูตรสหวิทยาการด้านทักษิณคดีศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีในหัวข้อต่างๆ เช่น  การประชุม Oxford Conference for the Book  การประชุม Faulkner and Yoknapatawpha Conference และการประชุมเอกสารัตถ์ Southern Foodways
http://www.olemiss.edu/depts/south

Cultural Map
มีวัตถุประสงค์นำเสนอข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงกราฟิกให้อยู่ในรูปแบบกราฟิก ซึ่งในปัจจุบัน คือให้ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และเป้าหมายเฉพาะหน้าคือการสร้างแผนที่เล่มแบบดิจิทัลของประวัติศาสตร์อเมริกา    
http://xroads.virginia.edu/%7EMAP/map_hp.html  

Popcultures.com
เป็นเว็บไซต์แนะนำและแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมกว้างขวางสำหรับการศึกษาวัฒนธรรม การวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมและทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
http://www.popcultures.com/

Postmodern Culture
ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1990 เพื่อทดลองตีพิมพ์บทความวิชาการบนอินเทอร์เน็ต  Postmodern Culture ได้กลายเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ชั้นแนวหน้าสำหรับการเสนอทรรศนะสหวิทยาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมสมัย ตีพิมพ์งานของนักเขียนและนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสียง เช่น Kathy Acker, Charles Bernstein, Bruce Robbins, bell hooks และ Susan Howe  วารสาร PMC มีมาตรฐานทางวิชาการสูงแต่ก็น่าสนใจสำหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่นักวิชาการเช่นกัน  ในฐานะที่เป็นวารสารบนเว็บทุกประการ PMC จึงสามารถตีพิมพ์ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์เต็มอัตรานอกเหนือจากข้อความธรรมดา 
http://www3.iath.virginia.edu/pmc/contents.all.html

เศรษฐศาสตร์

American Economic Association
วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้คือ ส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาทางประวัติศาสตร์และสถิติของสภาวะที่แท้จริงของชีวิตอุตสาหกรรม การออกสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และส่งเสริมเสรีภาพในการอภิปรายเศรษฐกิจ  ในฐานะดังกล่าว สมาคมฯ จึงไม่มีทรรศนะฝักใฝ่ฝ่ายใด และจะไม่กำหนดให้สมาชิกต้องถือทรรศนะใดๆ เกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจเชิงปฏิบัติ
http://www.vanderbilt.edu/AEA/

Economic History Association – ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1940 โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยค้นคว้าและการตีพิมพ์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างกว้างๆ ทุกห้วงเวลา ตลอดทั้งส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือการอนุรักษ์และบริหารเอกสารสำหรับการวิจัยค้นคว้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
http://eh.net/eha/

การศึกษา

Council for American Studies Education
เป็นองค์กรสำหรับครูมัธยมที่สอนวิชาอเมริกาศึกษา  
http://www.casechicago.org/  

C-SPAN Classroom
แหล่งข้อมูลฟรีสำหรับการสอนวิชาสังคมและการปกครองของสหรัฐฯ  
http://www.c-spanclassroom.org/

คติชนวิทยา

American Folk
เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของอเมริกา 
http://www.americanfolk.com/

The American Folklore Society
เป็นสมาคมของผู้ที่สร้างและสื่อสารความรู้เกี่ยวกับคติพื้นบ้านทั่วโลก   
http://www.afsnet.org/

The American Folklife Center
เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคติพื้นบ้าน พร้อมตัวอย่างที่เป็นคลิปเสียง คลิปวิดีโอ ภาพดิจิตัลของจดหมายและภาพถ่ายหายาก
http://www.loc.gov/folklife/onlinecollections.html

ประวัติศาสตร์อเมริกา


19th Century United States Historical, Literary and Cultural Studies Online
เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวรรณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันสมัยศตวรรษที่ 19
http://www.wsu.edu:8080/%7Eamerstu/19th/19th.html

American Antiquarian Society
สมาคม  American Antiquarian Society (AAS) เป็นสมาคมนักวิชาการและเป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันสมัยก่อนศตวรรษที่ 20
http://www.americanantiquarian.org/

American History and American Studies
เว็บไซต์คู่มือการเรียนประวัติศาสตร์อเมริกันและอเมริกาศึกษานี้มีลิงค์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หอสมุดมหาวิทยาลัยเยลและที่อื่นๆ
http://www.library.yale.edu/rsc/american/ 

American Historical Association
สมาคมประวัติศาสตร์อมริกัน (The American Historical Association -AHA) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1884 และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรโดยสภาคองเกรสในปี ค.ศ.1889 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ การรวบรวมและอนุรักษ์เอกสารและวัตถุทางประวัติศาสตร์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางประวัติศาสตร์
http://www.historians.org/ 

American History Resources from Rutgers
แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์อเมริกันที่รวบรวมโดย Rutgers University .
http://www.libraries.rutgers.edu

Center for History and New Media
ศูนย์แห่งนี้ผลิตผลงานด้านประวัติศาสตร์โดยใช้สื่อชนิดใหม่ และทดสอบประสิทธิภาพของผลงานเหล่านี้ในห้องเรียนและแสดงข้อดีและข้อบกพร่องของสื่อประเภทใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ http://chnm.gmu.edu/

The Library of Congress - American Memory Project
มีข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการและของสะสมของหอสมุดฯ ซึ่งหลายชิ้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีแคตาล็อคออนไลน์ให้ชมด้วย
http://memory.loc.gov/ammem/index.html

Organization of American Historians
องค์การนักประวัติศาสตร์อเมริกันเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกัน ตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1907 ในชื่อ Mississippi Valley Historical Association องค์กรแห่งนี้ได้มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์อเมริกันโดยการจัดกิจกรรมมากมาย
http://www.oah.org/

National Museum of American History
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันแห่งชาติเป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณทุกชนิด ตั้งแต่ชุดราตรีไปจนถึงหัวจักรรถไฟ
http://americanhistory.si.edu/

National Museum of American History Library
 ห้องสมุดชั้นหนึ่งด้านประวัติศาสตร์อเมริกัน และเป็นหนึ่งในห้องสมุด 20 แห่งของสถาบันสมิธโซเนียน
http://www.sil.si.edu/libraries/nmah/  

วรรณคดีอเมริกา

American Literature Association
กลุ่มสมาคมที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับนักประพันธ์อเมริกันhttp://www.calstatela.edu/academic/english/ala2/

Electronic Archives for Teaching the American Literatures
แหล่งข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมความเรียง ตำราเรียน บรรณานุกรม และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนวรรณคดีในสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเสริม ผู้จัดทำคือ Center for Electronic Projects in American Culture Studies (CEPACS) แห่งภาควิชาอเมริกาศึกษา มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์
http://www.georgetown.edu/tamlit/tamlit-home.html

Linguistic Society of America
สมาคมภาษาศาสตร์แห่งอเมริกาเป็นสมาคมวิชาชีพที่สำคัญในสหรัฐฯ ที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าด้านการศึกษาภาษาศาสตร์
http://www.isadc.org/

Literary Resources-American
เว็บไซต์แหล่งข้อมูลวรรณคดีอเมริกันนี้เป็นที่รวมของลิงค์ต่างๆ เกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกัน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ แต่ไม่ได้บรรจุบทคัดลอกจากวรรณคดีต่างๆ
http://andromeda.rutgers.edu/%7Ejlynch/Lit/american.html

PAL: Perspectives in American Literature –A Research and Reference Guide:
เว็บไซต์นี้เป็นการจัดทำข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกันซึ่งยังดำเนินการอยู่ เว็บไซต์มีทั้งบรรณานุกรมและบทความเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ ตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน
http://www.csustan.edu/english/reuben/pal/table.html

Voices from the Gaps
เว็บไซต์นี้เน้นชีวิตและผลงานของนักเขียนสตรีผิวสีในทวีปอเมริกาเหนือ เว็บเพจแต่ละหน้าจะพูดถึงนักเขียนแต่ละคน ชีวประวัติ และข้อมูลด้านชีวิตและผลงานของเธอ
http://voices.cla.umn.edu/

รัฐศาสตร์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ

American Political Science Association
สมาคมรัฐศาสตร์สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 และเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำในด้านการศึกษารัฐศาสตร์ และให้บริการสมาชิกกว่า 15,000 คนในกว่า 80 ประเทศ สมาคมรัฐศาสตร์สหรัฐฯ (APSA) จัดโครงการและให้บริการต่างๆ แก่บุคคล แผนกและสถาบัน APSA นำนักรัฐศาสตร์จากหลายศาสนา อาชีพ และภูมิภาคมารวมกันเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการเมืองมากขึ้น
http://www.apsanet.org/

Frontline Diplomacy: The Foreign Affairs Oral History Collection of the Association for Diplomatic Studies and Training
เว็บไซต์นี้เสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตนักการทูตอเมริกัน ในเว็บไซต์มีบทสัมภาษณ์นักการทูตที่มาเล่าขานประสบการณ์ แรงบันดาลใจ คำวิจารณ์ บทวิเคราะห์และความเห็นส่วนตัวของตน ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในการเข้าใจการสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ซึ่งช่วยรักษาความสงบสุขของโลก และรักษาผลประโยชน์และค่านิยมของสหรัฐฯ
http://memory.loc.gov/ammem/collections
/diplomacy/index.html

สังคมศาสตร์

American Sociological Association
สมาคมสังคมวิทยาแห่งอเมริกาเป็นสมาคมที่ไม่แสวงผลกำไรและรับสมัครสมาชิก ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาสังคมวิทยาให้กลายเป็นศาสตร์และอาชีพที่รับใช้สังคม
http://www.asanet.org/

Social Studies Sources
เว็บไซต์นี้ถือเป็นคู่มือลัดในการเริ่มเรียนวิชาสังคมวิทยา ในเว็บไซต์มีลิงค์เชื่อมสู่เว็บไซต์ต่างๆ หลายพันแห่งที่มีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง และวิชาด้านสังคมอื่นๆ  แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์จะเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย แต่ก็มีลิงค์ที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย
http://education.indiana.edu/%/7Esocialist/

วารสาร

American Quarterly - The Journal of the American Studies Association
วารสารรายสามเดือนฉบับนี้เป็นวารสารที่รวมความรู้จากหลายหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาศึกษา เนื้อหาประกอบด้วยบทวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมและอดีตและอนาคตของอเมริกา ในบริบทที่เกี่ยวกับต่างประเทศและในประเทศ
http://www.americanquarterly.org/

American Studies International – The Journal of International Americanists
วารสารฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกาศึกษาของนักวิชาการทั่วโลก วารสารตีพิมพ์บทความที่เขียนโดยนักวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และประกาศเกี่ยวกับการจัดการประชุมหรือรายการต่างๆ 
http://www.gwu.edu/%7Easi/

Journal of Asian American Studies – Project MUSE
วารสารฉบับนี้เป็นวารสารทางการของ Association for Asian American Studies ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย วารสารตีพิมพ์บทความทางวิชาการ พัฒนาการทางทฤษฎีใหม่ๆ งานค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ประเด็นด้านนโยบายสาธารณะ  การสอน และบทวิจารณ์หนังสือ สื่อ และนิทรรศการ
http://muse.jhu.edu/journals/journal of asian american studies/

The Journal of Economic History
วารสารฉบับนี้ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด วารสารส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของคนในอดีตจากหลายๆ มุมมอง โดยเฉพาะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นในหมู่ผู้รู้ที่มีความสนใจและรูปแบบการตั้งคำถามต่างกัน
http://eh.net/eha/journal

Political Science Quarterly
วารสารด้านรัฐศาสตร์ฉบับรายสามเดือนนี้เป็นวารสารที่มีคนอ่านในวงกว้าง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการปกครอง การเมืองและนโยบาย วารสารฉบับนี้ไม่อยู่ใต้สังกัดพรรคการเมืองใด กองบรรณาธิการประกอบด้วยนักรัฐศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจด้านกิจการสาธารณะและกิจการต่างประเทศ
http://www.psqonline.org/

กลุ่มเสวนา และกลุ่มเสวนาเฉพาะเรื่อง (ListServs)

AFAM-LIT@listserv.uic.edu
กลุ่มเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรมแอฟริกันอเมริกัน

AMART-L@cunyvm.cuny.edu
กลุ่มเสวนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะอเมริกัน

CULTSTUD@nosferatu.cas.usf.edu
กลุ่มเสวนาเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมระดับปริญญาโท ภาควิชาสื่อสาร มหาวิทยาลัยเซาธ์ฟลอริดา
http://comm.umn.edu/%7Egrodman/cultstud/

FOLKLORE@listserv.tamu.edu
กลุ่มเสวนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน

H-AMSTDY@h-net.msu.edu
H-Amstdy:American Sutdies
เวทีสำหรับการค้นคว้าและการสอนในสาขาอเมริกาศึกษา และเวทีแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากมุมมองที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นที่วัฒนธรรมอเมริกาเหนือและสหรัฐฯ
http://www.h-net.org/%7Eamstdy/

PHOTOHST@asuvm.inre.asu.edu
ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ

T-AMLIT@list.cren.net
การสอนวรรณคดีอเมริกัน
http://www.georgetown.edu/tamlit/newsletter/index.html

WMST-L@umdd.umd.edu
กลุ่มเสวนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสอน การค้นคว้า และการบริหารโครงการวิชาสตรีศึกษา
http://umbc7.umbc.edu/%7Ekorenman/wmst/wmst-l index.html

Womenet@listserv.georgetown.edu
กลุ่มเสวนาของสตรีเกี่ยวกับอเมริกาศึกษา