Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Skip Left Navigation
หนังสือเดินทาง

แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน

หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา แบบที่มีอายุการใช้งานเต็มและแบบอายุการใช้งานจำกัด นั้นออกให้แก่ผู้ร้องขอ โดยแผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน ในประเทศไทย บุคคลผู้ร้องขอหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา ต้องมาปรากฏตัวที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ในการทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอใช้บริการเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง กรุณาคลิกที่นี่

ในระหว่างการเดินทางของท่าน  โปรดอย่าลืมที่จะพกสำเนาหนังสือเดินทาง และเก็บแยกต่างหากจากหนังสือเดินทางตัวจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสูญหายของหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางถูกโจรกรรม สำเนาของหนังสือเดินทางจะช่วยเอื้อให้การออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน กระทำได้สะดวกมากขึ้น 

ขั้นตอนการขอมีหนังสือเดินทาง

 1. กรอกแบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทางให้สมบูรณ์
  แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบคำร้องเลขที่ DS-11 และแบบคำร้องเลขที่ DS-82 ซึ่งการใช้แบบคำร้องใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้ร้อง

  ใช้แบบคำร้องเลขที่ ดีเอส-82 เท่านั้น
  ในกรณีที่หนังสือเดินทางฉบับก่อนหน้านี้ มีลักษณะดังนี้
  • ได้มีการออกให้แก่ท่าน เมื่อท่านมีอายุ สิบหกปี หรือ มากกว่า และ 
  • ได้มีการออกให้แก่ท่าน ภายใน สิบห้าปี ที่ผ่านมา และ
  • ไม่มีการชำรุดเสียหาย และ สามารถถูกนำส่งให้เจ้าหน้าที่ได้ ในเวลาที่ยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง  และ
  • ได้มีการออกให้แก่ท่านภายใต้ชื่อปัจจุบันของท่าน หรือมิฉะนั้น ท่านสามารถจดทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนชื่อของท่านได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

  หากท่านตอบปฎิเสธในข้อใดๆ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ท่านไม่สามารถที่จะใช้แบบคำร้องเลขที่ DS-82! ท่านต้องใช้แบบคำร้อง ดีเอส-11 นั่นคือ หากท่านร้องขอมีหนังสือเดินทางฉบับใหม่เพื่อทดแทนหนังสือเดินทางฉบับเดิมที่สูญหาย โดนโจรกรรม หรือชำรุดเสียหาย ท่านต้องใช้แบบคำร้อง DS -11

  สำหรับ แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง DS-11 กรุณาคลิกที่นี่
  http://travel.state.gov/passport/forms.ds11/ds11_842.html

  สำหรับ แบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง DS-82 กรุณาคลิกที่นี่
  http://travel.state.gov/passport/forms.ds82/ds82_842.html

 2. ยื่นแบบคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบ (ดูรายละเอียดเอกสารประกอบ ด้านล่าง) ต่อหน่วยงานบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันในระหว่างเวลาทำการ คือ 7.30 ถึง11.00 หรือ 13.00-14.00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ท่านต้องลงลายมือชื่อในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล

  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
  1. หลักฐานในการพิสูจน์สัญชาติ (กรุณานำเอกสารฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของเอกสารที่ระบุดังต่อไปนี้) ท่านสามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สัญชาติและความเป็นบุคคลได้
    
   • หนังสือเดินทางฉบับก่อนหน้านี้
   • สูติบัตรอเมริกัน (ฉบับจริงหรือ สำเนาฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง รับรองโดยหน่วยงานรัฐที่เก็บรักษาดูแลทะเบียนการเกิด)
   • เอกสารสำคัญแสดงการเปลี่ยนสัญชาติ
   • เอกสารสำคัญแสดงการมีสัญชาติ
  2. หลักฐานพิสูจน์ความเป็นบุคคล กรุณานำเอกสารฉบับจริงมาแสดง อย่างหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
   • หนังสือเดินทางฉบับก่อนหน้านี้
   • เอกสารสำคัญแสดงการเปลี่ยนสัญชาติ
   • เอกสารแสดงอัตลักษณ์ เอกสารประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายประกอบที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจ ประจำเทศบาล, รัฐ, เขต ที่ผู้ยื่นคำร้องมีถิ่นที่อยู่ (เช่น ใบขับขี่, บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทหาร)
  3. แจ้ง หมายเลขประกันสังคม ใน คำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
  4. รูปถ่าย
   รูปถ่ายเหมือนตัวจริง สองรูป ซึ่งต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด สองคูณสองนิ้ว (ขนาดของศีรษะอยู่ระหว่าง หนึ่ง ถึง หนึ่ง เศษสามส่วนแปด นิ้ว) รูปถ่ายสีหรือขาวดำ รูปถ่ายต้องชัดเจน ถ่ายจากด้านหน้า และเห็นหน้าเต็ม ฉากหลังเป็นสีขาว กรุณาเขียนชื่อและนามสกุล ของผู้ยื่นคำร้องหลังรูปถ่ายทั้งสองใบ
  5. สำหรับผู้เยาว์(ผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 16 ปี) กรุณาดูข้อกำหนดเพิ่มเติมดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งการขอมีหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวทุกประการ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียม 105 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ค่าธรรมเนียม 110 ดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางของผู้ใหญ่ ค่าธรรมเนียม 135 ดอลล่าร์สหรัฐสำหรับหนังสือเดินทางผู้ใหญ่เล่มแรก หรือ หนังสือเดินทางที่ออกทดแทนในกรณีสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือ ชำรุดเสียหาย ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม ด้วยเงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินบาท หรือชำระโดยบัตรเครดิต
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการออกหนังสือเดินทางคือ ประมาณสองอาทิตย์ ผู้ร้องขอ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ต้องมารับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ที่แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน

  กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกโจรกรรม


  การสูญหายของหนังสือเดินทางเป็นเรื่องสำคัญ หลังจากที่ท่านได้ค้นหาอย่างระมัดระวัง ย้อนกลับไปดูยังสถานที่ที่ท่านคิดว่าหนังสือเดินทางอาจจะสูญหายไปในบริเวณนั้น เช่น ร้านค้า หรือ ธนาคาร หรือ หลังจากที่ท่านได้สอบถามไปยังแผนกที่จัดเก็บของที่พบในห้างสรรพสินค้า หรือบริษัทขนส่ง แล้ว ยังไม่พบหนังสือเดินทาง ท่านต้องรายงานการสูญหายกับสถานีตำรวจที่ใกล้บริเวณที่คาดว่าหนังสือเดินทางสูญหาย หรือ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว เบอร์โทรสายด่วนของตำรวจท่องเที่ยว คือ 1155

  ในการขอมีหนังสือเดินทางฉบับทดแทน ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯในวันและเวลาทำการ โดยนำส่งเอกสารใบแจ้งความ ในการพิสูจน์ตัวตนอัตลักษณ์และสัญชาติ ท่านสามารถยื่นสำเนาของพาสปอร์ตที่สูญหายได้ หลักฐานอื่นๆในการพิสูจน์สัญชาติและความเป็นบุคคลได้แก่ ใบสูติบัตรอเมริกันฉบับจริงหรือฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง ใบรับรองการเกิดอเมริกันในต่างประเทศ(Consular Report of Birth Aboard –CRBA) ฉบับจริงหรือ ฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารการเปลี่ยนสัญชาติ หรือหนังสือเดินทางฉบับก่อนหน้านี้ที่หมดอายุไปแล้ว

  โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงในการออกหนังสือเดินทางฉบับทดแทนฉบับที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม แต่อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นกรณีเอกสารหลักฐานไม่สมบูรณ์ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางที่ออกทดแทนในกรณีสูญหาย หรือ ถูกโจรกรรมสำหรับผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 16 ปี คือ 105 ดอลล่าร์สหรัฐ และสำหรับผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 16ปี ขึ้นไปคือ  135 ดอลล่าร์สหรัฐ ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม ด้วยเงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินบาท หรือชำระโดยบัตรเครดิต

หมายเหตุ

 1. ผู้ยื่นคำร้องต้องนำส่ง ใบแจ้งความฉบับจริงที่ระบุ สถานการณ์ที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกโจรกรรม
 2. ผู้ยื่นคำร้องต้องกรอกใบคำแถลง หมายเลขDS- 64 ซึ่งเป็นคำแถลงบรรยายถึงการสูญหายหรือ ถูกโจรกรรมให้สมบูรณ์ ท่านสามารถหาแบบคำแถลงดังกล่าว ได้จาก http://ww.travel.state.gov/passport/forms/ds64/ds65.845.html หรือรับจากแผนกบริการบุคคลสัญชาติเดียวกัน
 3. โดยปกติแล้ว ผู้ยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางจักต้องนำหนังสือเดินทางฉบับที่ได้รับทดแทน ไปรับการประทับลงตราเข้าประเทศทดแทนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันจะจัดเตรียมข้อมูลในการรับตราประทับทดแทนดังกล่าวในเวลาที่ท่านมารับหนังสือเดินทางฉบับทดแทน

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน

หนังสือเดินทางฉุกเฉินจะออกให้โดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป และหนังสือเดินทางฉุกเฉินจะมีอายุเพียงไม่เกินหนึ่งปีหรือน้อยกว่าเท่านั้น หนังสือเดินทางฉุกเฉินใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงในการดำเนินการ ทางแผนกไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหน้าหนังสือเดินทางในหนังสือเดินทางแบบฉุกเฉินนี้ได้

การเพิ่มหน้าสำหรับประทับตราวีซ่า ในหนังสือเดินทาง

ในการเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทาง ผู้ร้องต้องกรอกใบคำร้องเพื่อขอเพิ่มหน้าสำหรับประทับตราวีซ่า ในหนังสือเดินทางให้สมบูรณ์ (ใบคำร้องหมายเลข DS-4085 คำขอเพื่อแก้ไข) ในการกรอกคำร้องกรุณาใช้หมึกสีดำ กรอกให้สมบูรณ์และยื่นพร้อมหนังสือเดินทางของท่าน ที่แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน สถานทูตอเมริกา ผู้ถือหนังสือเดินทางอเมริกันที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องลงลายมือชื่อในแบบคำร้องแต่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสถานทูตฯด้วยตนเองเพื่อร้องขอเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทาง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนโดยทำใบมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนมาดำเนินการในการนี้โดยเฉพาะ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายมาด้วย

สำหรับการเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี บิดามารดาคนใดคนหนึ่งต้องมาปรากฏตัวเพื่อลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง DS- 4085 ที่แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันพร้อมทั้งแสดงหนังสือเดินทาง การลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง บิดาหรือมารดาต้องระบุสถานะความสัมพันธ์ของตนไว้หลังลายมือชื่อ ในบางกรณี เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะขอดูหลักฐานใบสูติบัตรเพื่อดูชื่อของบิดามารดาที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายการเอกสารประกอบก็ตาม ผู้เยาว์นั้นไม่จำเป็นต้องมาปรากฏตัวที่แผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน

ในกรณีที่หน้าหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของท่านได้ถูกใช้ไปหมดแล้ว การเพิ่มหน้าจะเสียค่าใช้จ่าย 82 ดอลล่าร์สหรัฐ ระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมง

อายุของหนังสือเดินทาง

ทางแผนกบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันได้รับการแจ้งจากชาวอเมริกันในหลายครั้งว่า ได้ถูกปฎิเสธที่ท่าอากาศยาน ไม่ให้เดินทาง ในกรณีที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม โดยหนังสือเดินทางนั้นมีอายุต่ำกว่าหกเดือน กรณีการปฏิเสธเดียวกันได้เกิดขึ้นกับนักเดินทางที่เดินทางมายังประเทศไทย โปรดทราบว่า หลายประเทศได้มีกฏให้ผู้เดินทางมีหนังสือเดินทางมีอายุอย่างน้อยหกเดือนในขณะเดินทางในการขอวีซ่า เมื่อมาถึงท่าอากาศยาน

คำร้องขอมีหนังสือเดินทางของผู้เยาว์

นอกเหนือจากหลักฐานในการพิสูจน์สัญชาติและอัตลักษณ์แล้ว บิดามารดาต้องนำเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ในขณะยื่นคำร้อง

--หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เยาว์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • สูติบัตรอเมริกันของผู้เยาว์ที่ปรากฏชื่อของบิดามารดาในเอกสาร
 • สูติบัตรออกในต่างประเทศของผู้เยาว์ที่มีชื่อบิดามารดาในเอกสาร พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารกงสุลรับรองการเกิดของผู้เยาว์ ที่ปรากฏชื่อของบิดา มารดาในเอกสาร
 • เอกสารทางการในการรับบุตรบุญธรรมที่ปรากฏชื่อบิดามารดาบุญธรรมในเอกสาร หากมิได้เป็นภาษาอังกฤษต้องแนบคำแปลภาษาอังกฤษมาด้วย
 • คำสั่งศาลในเรื่องของการปกครองผู้เยาว์
 • คำสั่งศาลในเรื่องของผู้ดูแลผู้เยาว์

หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทาง ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ได้
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองได้มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หลังจากที่มีการออกเอกสารต้นฉบับ (เช่น ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น)

-- บิดามารดาหรือผู้ปกครองผู้เยาว์ต้องนำเสนอหลักฐานแสดงตัวตนอย่างใดอย่างหนี่งในขณะยื่นคำร้อง

 • หนังสือเดินทางสหรัฐที่ออกให้ก่อนหน้านี้ และมิได้ชำรุดเสียหาย
 • เอกสารการเปลี่ยนสัญชาติ
 • ใบขับขี่ยานพาหนะที่ยังมีอายุ
 • บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานปัจจุบัน (ของเมือง รัฐ หรือ รัฐบาลกลาง)
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทางทหารปัจจุบัน(ทหารและผู้ติดตาม)

-- แสดงใบยินยอมของบิดามารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องแสดงความยินยอมให้มีการออกหนังสือเดินทางให้กับผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ให้ทำตามคำชี้แนะและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

ทั้งบิดามารดา ต้อง

 • ปรากฏตัวพร้อมกับผู้เยาว์
 • ลงลายมือชื่อ ดีเอส-11 ในแบบคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล

บิดาหรือมารดา ต้อง

 • ปรากฏตัวพร้อมกับผู้เยาว์
 • ลงลายมือชื่อ ดีเอส-11 ในแบบคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล
 • ยื่นหนังสือยินยอมของฝ่ายที่ไม่ได้ปรากฏตัว ซึ่งใบยินยอมดังกล่าวได้รับการลงลายมือชื่อและรับรองลายมือชื่อ (แบบหนังสือยินยอม หมายเลข ดีเอส-3053)

บิดาหรือมารดา (ผู้ซึ่งได้รับสิทธิปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว) ต้อง

 • ปรากฏตัวพร้อมกับผู้เยาว์
 • ลงลายมือชื่อ ดีเอส-11 ในแบบคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล
 • ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงถึงความมีสิทธิปกครองผู้เยาว์ แต่เพียงผู้เดียวด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
  • สูติบัตรอเมริกัน หรือ สูติบัตรต่างประเทศ ซึ่งระบุชื่อของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้อง
  • เอกสารกงสุลรับรองการเกิดของคนอเมริกันในต่างประเทศ(Consular Report of Birth Abroad- CRBA) (แบบฟอร์มหมายเลข FS- 240) หรือ ใบประกาศนียบัตรรับรองการเกิดในต่างประเทศ (แบบฟอร์มหมายเลข ดีเอส 1350)ระบุชื่อของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ยื่นคำร้อง
  • คำสั่งศาลที่ระบุให้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวแต่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยื่นคำร้อง (ยกเว้นในกรณีที่คำสั่งศาล จำกัดการเดินทางของผู้เยาว์)
  • เอกสารการรับบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่บิดาหรือมารดาบุญธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้อุปการะแต่เพียงผู้เดียว)
  • คำสั่งศาล ระบุเฉพาะเจาะจง ถึงการอนุญาต ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ดูแลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยื่นขอ ให้สามารถร่วมเดินทางไปกับผู้เยาว์
  • คำประกาศทางด้านศาลในความไร้ความสามารถของบิดาหรือมารดาผู้ที่มิได้มายื่นคำขอ

บุคคลที่สาม (ผู้ทำการเสมือนบิดามารดา) ยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางแทนผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้อง

 • ยื่นเอกสารที่ได้รับการรับรองลายมือชื่อ หรือ คำแถลงให้การจากบิดาและมารดาหรือผู้ดูแลมอบหมายให้บุคคลที่สามยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
 • หากเอกสารได้รับการรับรองลายมือชื่อ หรือ คำแถลงให้การนั้นมาจากบิดาหรือมารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวแล้ว บุคคลที่สามดังกล่าวต้องแสดงเอกสารให้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวแต่บิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยื่นคำร้อง

สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 6 ปี บิดามารดา ควรจะเตรียมตัวในการจัดหารูปถ่ายของผู้เยาว์ในแต่ละปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แต่เจ้าหน้าที่กงสุลในการที่จะระบุการเจริญเติบโตของผู้เยาว์จากภาวะทารก เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะแจ้งให้นำส่งรูปถ่ายดังกล่าวสำหรับการขอมีหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ที่อายุมากกว่า 6 ปี เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถค้นหาได้จากเวปไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเรื่องของการยื่นขอมีหนังสือเดินทาง http://www.travel.state.gov/passport/passport_1738.html โปรดระลึกว่าขั้นตอนบางอย่างสำหรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางในต่างประเทศอาจจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่รับยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง