Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
การนัดสัมภาษณ์วีซ่า

วีซ่าชั่วคราว

ในประเทศไทย การเข้าสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวจะต้องมีการนัดล่วงหน้าไว้แล้วเท่านั้น ท่านสามารถจองวันสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ 001-800-13-202-2457

หมายเหตุ ท่านจะต้องซื้อหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล (PIN) เพื่อเข้าสู่ระบบบริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ ท่านสามารถซื้อหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล(PIN)ได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์ที่ 001-800-13-202-2457 ด้วยบัตรเครดิต หรือซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ร่วมโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อและการใช้งานหมายเลขใช้เฉพาะบุคคล(PIN) โปรดไปที่หน้าการซื้อและการใช้งานหมายเลขเฉพาะบุคคล(PIN) (PDF 512KB)หรือเข้าไปอ่านรายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า (PDF 202KB)

หากท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง ท่านควรสมัครวีซ่าชั่วคราวที่สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่


ในวันสัมภาษณ์วีซ่า นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าแล้ว ที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าจะช่วยในการสมัครวีซ่าของท่านมาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ หากท่านสมัครวีซ่าเป็นคู่ พร้อมคู่สมรสหรือพร้อมกับลูกโปรดเตรียมแสดงใบทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรฉบับจนริง นอกจากนี้โปรดเตรียมใบแสดงการเปลี่ยนชื่อฉบับจริง หากชื่อปัจจุบันของท่านไม่ตรงกับเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงกรณีของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน

 1. โปรดตรวจสอบว่าท่านได้กรอกแบบฟอร์มสมบูรณ์แล้วและลงนามบนแบบฟอร์ม
 2. นำเอกสารการสมัครที่กำหนดมาที่สถานทูตฯ แผนกกงสุล ครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาที่ได้นัดไว้ หากท่านมาถึงสถานทูตก่อนเวลาครึ่งช่วงโมงก่อนเวลานัด ท่านอาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและบริเวณนั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด หากท่านเดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวันเวลาสัมภาษณ์ใหม่
 3. เตรียมตัวผ่านจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย – อาวุธ ของมีคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถึง ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ก็ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติในวันสัมภาษณ์วีซ่า โปรดไปที่ รายการเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า (PDF 211KB)

ระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต

ข้อมูลติดต่อ

 • แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
  เวลาทำการ:
   วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
  โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
  (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
  อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com

Adober Reader

 • เชิญดาวน์โหลดฟรี
  เชิญดาวน์โหลดฟรี

  เอกสารทุกชิ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้บนหน้านี้อยู่ในรูปแบบแฟ้ม PDF ในการอ่านแฟ้ม PDF ท่านต้องมี Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader ฉบับฟรีได้โดยคลิกที่ลิ้งค์ข้างบนนี้