Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว

วีซ่าชั่วคราว

ประกาศสำคัญ - สถานทูตสหรัฐฯ จะรับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราเดิมที่ได้ชำระภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 โดยถือว่าเป็นการชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน เป็นเวลา 3 เดือน (จนกระทั่งถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555) ถึงแม้ว่าผู้สมัครวีซ่าจะเข้ารับการสัมภาษณ์หลังวันที่อัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม  โดยตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ผู้สมัครวีซ่าทุกคนต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราใหม่ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราเดิมก่อนวันที่ 13 เมษายน 2555 แต่เข้าสัมภาษณ์วีซ่าหลังวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่างที่สถานทูตสหรัฐฯ ในวันสัมภาษณ์วีซ่า

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว

ชนิดวีซ่า   ค่าธรรมเนียม
(ต่อคน)
(ก) วีซ่าชั่วคราวชนิดที่ไม่ต้องยื่นคำร้อง
(รวมทั้งวีซ่าชนิด B, F, J, ฯลฯ)
  160 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 
(ข) วีซ่าชั่วคราวชนิด H, L, O, P, Q และ R   190 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 
(ค) วีซ่าชั่วคราวชนิด E   270 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 
(ง) วีซ่าชั่วคราวชนิด K
(คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่)
  240 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย จำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าได้ที่แผนกกงสุลของสถานทูตสหรัฐฯ โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการชำระค่าธรรมเนียมไว้และนำมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน

สำหรับวีซ่าบางชนิด ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าที่แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐฯ เมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของวีซ่าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า ได้ที่ Visa Reciprocity Table สำหรับประเทศไทย จากเว็บไซต์ของฝ่ายกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอัตราใหม่ได้ที่ ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการเกี่ยวกับวีซ่า บนเว็บไซต์ travel.state.gov และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข่าวประชาสัมพันธ์ ของเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ


ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับผู้สมัครวีซ่านักเรียนและวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

กระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐฯ ได้เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนินโครงการ Student and Exchange Visitor Program (SEVP) รวมทั้งการบริหารโครงการ SEVIS ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐฯ

ใครเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม SEVIS

ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 ที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2004 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าชั่วคราว ค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ก็ตาม

บุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งมีรหัสของโครงการที่ขึ้นต้นด้วย  “G-1”, “G-2” หรือ “G-3” ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ คู่สมรสและบุตรธิดาติดตาม (F-2 และ M-2) ของนักเรียน หรือคู่สมรสและบุตรธิดาติดตามของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (J-2) ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ผู้สมัครวีซ่านักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS เมื่อใด

 • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการสัมภาษณ์วีซ่า
 • ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวที่อยู่ในสหรัฐฯ ที่สมัครขอเปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนหรือเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานะ

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS

สามารถชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/ ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต เช็ค หรือธนาณัติ และจากนั้นแจ้งการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกโดยกรอกแบบฟอร์ม I-901 (Fee for Remittance for Certain F, M, and J Non-immigrants)

โปรดทราบว่า ค่าธรรมเนียม SEVIS ไม่สามารถชำระได้ที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับวีซ่านักเรียนและวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาไปหน้าวีซ่านักเรียน ที่เว็บไซต์ของฝ่ายกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต

ข้อมูลติดต่อ

 • แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
  เวลาทำการ:
   วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
  โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
  (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
  อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com