Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
วีซ่าชั่วคราว

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า

ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์

 • กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • นำหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า และรูปถ่ายจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย

 • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์  ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
 • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
 • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
 • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ

การแบ่งชนิดวีซ่า

โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองของประเทศอื่นที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่าเสียก่อน โดยอาจเป็นวีซ่าชั่วคราวเพื่อการพำนักอาศัยในสหรัฐฯ ชั่วคราว หรือวีซ่าถาวรเพื่อการพำนักอาศัยในสหรัฐฯ เป็นการถาวร

วีซ่าเยี่ยมเยียนชนิด “B” เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ชั่วคราว เพื่อธุรกิจ (B-1) หรือเพื่อการพักผ่อน (B-2) วีซ่าชนิด B-1/B-2 สามารถใช้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด เดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจระยะสั้น เช่นการประชุม สัมมนา และวีช่าชนิด B-1ยังเป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ในฐานะผู้ช่วยภายในบ้าน โดยท่านสามารถอ่านข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ช่วยภายในบ้านของพลเมืองอเมริกันฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าชั่วคราว ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ได้ที่นี่

ผู้วางแผนเดินทางไปสหรัฐฯ ด้วยจุดประสงค์อื่น เช่น นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ผู้เดินทางไปทำงานชั่วคราว นักข่าว จะต้องสมัครวีซ่าตามชนิดที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ราชการที่ได้รับการรับรองที่ต้องเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติราชการในนามของรัฐบาลของตน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การระหว่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ ในนามขององค์การระหว่างประเทศ โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสมัครวีซ่าผ่านหน้าต่างทางการทูตที่นี่  

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราวชนิดต่างๆ ได้ที่หน้า Temporary Visitors ของฝ่ายกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  และศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราวเพื่อธุรกิจและวีซ่าทำงาน รวมทั้งวีซ่านักเรียน และวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้ที่ เว็บไซต์ของ USCIS

ระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต

ข้อมูลติดต่อ

 • แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
  เวลาทำการ:
   วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
  โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
  (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
  อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com