Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
วีซ่าชั่วคราว

วิธีการสมัครวีซ่า

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพรับยื่นใบสมัครวีซ่าของบุคคลใดๆก็ตามที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง ท่านสามารถเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวที่สถานกงสุลใหญ่อเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้

ทางสถานทูตขอเน้นว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯทุกท่านควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และไม่ควรทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือวางแผนการเดินทางใดๆที่ยกเลิกไม่ได้ ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว โดยสถานทูตจะไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่าในวันหยุดของสถานทูต

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทางอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านการแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ กรุณาอ่านข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนในลิงค์นี้ เพื่อขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน

ขั้นตอนในการสมัครวีซ่าชั่วคราวสหรัฐฯ

 • ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอวีซ่าและข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภทจากเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th
 • กรอกใบยื่นคำร้องขอวีซ่า DS-160 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มของตัวเองแยกกันคนละหนึ่งแบบฟอร์ม) โดยท่านสามารถหาแบบฟอร์มได้จาก https://ceac.state.gov/genniv/ หลังจากยื่นแบบฟอร์มผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ท่านต้องพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 และต้องนำมายื่นในวันสัมภาษณ์
 • เข้าเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th เพื่อสร้างโปรไฟล์ของท่านโดยใช้อีเมลส่วนตัวของผู้สมัครเอง
 • กรอกข้อมุลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยชื่อที่ท่านกรอกจะต้องตรงตามชื่อภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางของท่าน
 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (เป็นสกุลเงินบาท) ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ชำระด้วยเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ท่านจะต้องสั่งพิมพ์ใบนำจ่าย CGI ซึ่งจะสามารถสั่งพิมพ์จากโปรไฟล์ของท่าน หากท่านไปติดต่อธนาคารโดยไม่มีใบนำจ่ายฉบับนี้ ทางธนาคารจะไม่สามารถรับชำระค่าธรรมเนียมให้ท่านได้)
 • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งกลับหลังจากเที่ยงวันทำการถัดไป (หากชำระด้วยเงินสด) หรือภายในสองวันทำการ (หากชำระผ่านระบบออนไลน์แบงก์กิ้ง) เพื่อแจ้งให้ทราบว่าระบบพร้อมทำนัดสัมภาษณ์ให้ท่านแล้ว หลังจากที่ท่านล็อคอินกลับเข้าสู่โปรไฟล์บนเว็บไซต์ ท่านจะสามารถเลือกดูตารางสัมภาษณ์ที่ว่างอยู่ภายใน 3 เดือนถัดไปได้ 
 • เมื่อท่านเลือกทำนัดสัมภาษณ์ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสั่งพิมพ์ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ด้วย 
 • มาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูต โดยจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ในวันสัมภาษณ์ 
  • ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์
  • ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 
  • หนังสือเดินทางปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่เคยมี o ภาพถ่ายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การขอวีซ่า 1 ใบ o เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท (ถ้ามี)

โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า

ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์

 • กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
 • นำหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า และรูปถ่ายจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย

 • อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์  ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
 • กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
 • กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
 • อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
 • ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 • บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
 • วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 • อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ

ระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต

ข้อมูลติดต่อ

 • แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
  เวลาทำการ:
   วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 - 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
  โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
  (703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
  อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com

Adober Reader

 • เชิญดาวน์โหลดฟรี
  เชิญดาวน์โหลดฟรี

  เอกสารทุกชิ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้บนหน้านี้อยู่ในรูปแบบแฟ้ม PDF ในการอ่านแฟ้ม PDF ท่านต้องมี Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader ฉบับฟรีได้โดยคลิกที่ลิ้งค์ข้างบนนี้