Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ข่าวสถานทูต 2555

โครงการความช่วยเหลือประเทศไทยจากสหรัฐอเมริกาในการจัดการอุทกภัยในอนาคต

19 มกราคม 2555

กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกาโดยผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้การสนับสนุนโครงการใหม่สามโครงการเพื่อช่วยทางการไทยและฝ่ายปฏิบัติการตอบสนองแรกต่อเหตุฉุกเฉินในการเตรียมการและจัดการภัยฉุกเฉินต่างๆ ในอนาคต 

โครงการเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 988,000 เหรียญสหรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐที่ทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมิรกาได้มอบให้ทางไทยแล้ว  โครงการเหล่านี้สืบเนื่องมากจากคำแถลงร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคลินตันกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาจะ “ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการพัฒนาความสามารถของไทยด้านการป้องกันและการปฏิบัติการตอบสนองภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้”

โครงการแรกจะเป็นการอบรมเรื่องระบบสั่งการเมื่อเกิดเหตุ (Incident Command System หรือ ICS) ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป่าไม้สหรัฐอเมริกา  ICS คือกรอบงานการบริการจัดการที่ช่วยให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยครอบคลุมการบริหารบุคลากร อุปกรณ์ ขั้นตอนดำเนินการ สิ่งอำนวยความสะดวกและการสื่อสารในช่วงเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อน 

อีกสองโครงการจะบริหารโดยศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center หรือ ADPC)  โครงการแรกจะช่วยโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตอบสนองแรกต่อเหตุฉุกเฉินและประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต   ประชาชนในพื้นที่คือคนกลุ่มแรกที่จะรู้ถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติ  ความช่วยเหลือและข้อมูลอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตอบสนองจะเดินทางไปถึงพื้นที่   ในการที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมในสถานการณ์ดังกล่าว โครงการช่วยเหลือนี้จะให้การอบรมในระดับชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาและช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  นอกจากนี้ ยังช่วยให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถวางแผนรับมือภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

สำหรับโครงการที่ 3 จะเน้นการอบรมด้านการลดความเสี่ยงใน 19 จังหวัดที่มีแนวโน้มเกิดอุทกภัยสูง  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เสริมสร้างความสามารถด้านการปฏิบัติการตอบสนองในระดับชุมชน ระดับภาคและระดับประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลไทย ชุมชนและหน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่น   ประเด็นอบรมอื่นได้แก่ การอบรมระดับประเทศเรื่องการจัดการอุทกภัย การวางแผนรับมืออุทกภัยและภัยพิบัติ การจำลองเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับจากภัยพิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนการพัฒนาแนวความคิดและข้อมูลสำหรับผู้วางแผนและผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจ 

สหรัฐอเมริกามีความยินดีที่จะได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการฟื้นฟูหลังอุทกภัยในระยะยาว